2011. július 26., kedd

GYERMEKFILOZÓFIA


gyermekfilozófia olyan 7-16 éves diákoknak készült oktatási-nevelési program, melynek célja, hogy filozófiai témájú beszélgetések segítségével alakítsa ki a tanulókban a kritikai gondolkodás képességét.[1]
A programot Matthew Lipman indította el az 1960-as évek végén. A gyermekfilozófia a szókratészi bábáskodó módszert felhasználva ismerteti meg a gyerekeket a különböző filozófiai diszciplínák legfontosabb kérdéseivel anélkül, hogy számon kérné rajtuk a szakterminológia vagy az adott téma filozófiatörténeti hátterének ismeretét. A beszélgetések egyrészt az önálló tanuláshoz kívánnak segítséget nyújtani azáltal, hogy megtanítják az ismeretek rendszerezésének, a különböző fogalmak definiálásának, a következtetések levezetésének módszereit, fejlesztik a tanulók nyelvi és gondolkodási képességeit, kreativitását. Másrészt, a különböző álláspontok ütköztetése és megbeszélése a toleranciára nevelés gyakorlatában is fontos szerepet tölt be.[2][3]

gyermekfilozófia elnevezésről

A program neve angolul Philosophy for Children, amit szokás PFC-nek vagy P4C-nek is rövidíteni. Az elnevezés magyar nyelvre történő lefordítása nehézségekbe ütközött, ugyanis, ahogy a Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény szerkesztői az előszóban felhívják rá a figyelmet, valamennyi lehetséges fordítás félreértésekhez vezethet. Nem akarták, hogy az elnevezés azt sugallja, egyoldalú ismeretadásról van szó (Filozófia gyermekeknek), s az is fontos szempont volt, hogy az elnevezés egyértelművé tegye, valódi filozófiai problémákról van szó. Utóbbi szempontból a jelenlegi elnevezés sem a legszerencsésebb, ezért a már említett tanulmánykötetben is gyakrabban olvashatjuk a PFC rövidítést.[4]
A gyermekfilozófia program ötlete az 1960-as évek végén fogant meg Matthew Lipman fejében, aki ekkor már 15 éve a New York-i Columbia Egyetem professzora volt. Részben a diáklázadások okait vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a felsőoktatást ért kritika valójában az oktatás egészét érinti. Az oktatás legnagyobb hiányosságának azt látta, hogy nem fordít kellő figyelmet a kritikai gondolkodás fejlesztésére.[5]
Lipman a 70-es évek elején megalapította a New Jersey-ben működő Advancement of Philosophy for Children (IAPC) nevű szervezetet, amely a gyermekfilozófia elméleti és gyakorlati kérdéseivel egyaránt foglalkozik: tanulmányokat, tankönyveket, oktatási segédanyagokat jelentetnek meg, tanfolyamokat szerveznek pedagógusoknak és a program iránt érdeklődő szülőknek. Negyedévente megjelenő kiadványuk a Thinking címet viseli.[6]

A program története

Az USA-ban mára már követhetetlenül nagy számú iskola csatlakozott a programhoz. Az 1998-ban Bostonban megrendezett 20. Filozófiai Világkonferencián külön szekció foglalkozott a gyermekfilozófia témájával. Megjelentek a Lipman módszerét részben átalakító elméletek is, így például Gareth B. Matthews, a Massachusets Egyetem filozófiaprofesszora elvetette a Lipman által írt tankönyveket, mondván, elegendő olyan könyv van a világirodalomban (Micimackó, Alice Csodaországban, Óz, a csodák csodája), amely tökéletes kiindulópontja lehet egy gyerekekkel folytatott filozófiai beszélgetésnek. Európában a filozófus- és a pedagógusszakma is kezdetben heves ellenérzésekkel fogadta a programot. A gyermekfilozófia első képviselői a kontinensen Ekkehard Martens (Hamburg), Karel L. van der Leeuw (Amszterdam) és Daniela G. Camhy (Graz) voltak. Európában az 1990-ben Dubrovnikban tartott nyári akadémia jelentette az áttörést.[7]

A módszer lényege 

Elméleti háttér 

Matthew Lipman így ír az általa kidolgozott módszerről:[8]
„A PFC az oktatás kérdező megközelítését példázza. A diákoktól azt várjuk, hogy minden tantárgyi területet maguk kutassanak fel és vitassanak meg, ahelyett, hogy mások következtetéseit úgy memorizáltatnánk, ahogyan azokat a szekunder szövegek tartalmazzák. Ha valaki kérdező, az egyben aktív kutató és állhatatos kérdésfeltevő is, éberen keresi a mind ez ideig feltáratlan összefüggéseket és különbségeket, állandóan készenlétben áll az összehasonlításra és a szembeállításra, az elemzésre és a hipotézisek felvetésére, a kísérletezésre és a megfigyelésre, a mérésre és a vizsgálatra. Így a kérdezősködő diákok a saját képzésükért való részleges felelősséget is vállalják. Megtanulják, hogyan vigyék tovább az általuk feltett kérdéseket, és ez elvezeti őket ahhoz, hogy megtanuljanak önállóan gondolkodni. (...) Ha azonban a diákok kérdező közöséggé szerveződnek, akkor minden egyes hozzászólás más-más nézőpontból mutatja be a szóban forgó témát, és ez önálló gondolkodásra készteti a diákokat függetlenül attól, hogy a csoport az éppen megvitatott témában konszenzusra jutott-e vagy sem.”
Lipman szerint a kérdező közösség (community of inquiry) legfontosabb jellemzői az önkorrekció és a kontextusérzékenység, azaz, hogy a diákok folyamatosan keressék és igyekezzenek kijavítani saját hibáikat, illetve, hogy képesek legyenek mindig az adott kontextus függvényében gondolkodni úgy, hogy közben tiszteletben tartják valamennyi sajátos kontextus egyediségét.[9]
A filozófiai beszélgetések eredményeként a diákok olvasási-, írás-, beszéd- és megértési készsége fejlődik. Ahhoz azonban, hogy a diákok képesek legyenek az ilyen beszélgetésekhez szükséges kritikai gondolkodás elsajátítására, tudatosan kell fejleszteni az olyan képességeket, mint a különböző érvelési utak (pl. induktív, deduktív, analógiás), kutatási formák (megfigyelés, leírás), formalizáló eljárások (definiálás, osztályozás)transzlációs módok (írás, fordítás)alkalmazása, illetve ki kell alakítani azt a fajta kritikai beállítódást, amelynek alapjai a csodálkozás, a rákérdezés és a kritériumok keresése.[10]

Pszichológiai előfeltevések 

A kérdező közösség egyszerre eredménye és feltétele a gyermekfilozófia megvalósulásának. Ahhoz, hogy eredményesnek és fontosnak tartsuk a gyermekekkel való filozófiai témájú beszélgetéseket, azt kell feltételeznünk, hogy a gyerekek kisiskolás koruktól kezdve képesek egy olyan közösség létrehozására, amelyben bizonyos jogokkal rendelkező személyekként vannak jelen; azaz, hogy képesek ésszerű, elfogulatlan döntések meghozatalára, és arra, hogy toleránsak legyenek egymással szemben.[11] Ann Margaret Sharp szerint a következőkből ismerhető fel, ha egy gyerek a kérdező közösség részévé vált:[12]
 • készségesen elfogadja társai korrekcióját;
 • képes figyelmesen hallgatni másokat;
 • képes mások érvelésének hatására átformálni véleményét;
 • képes mások elképzeléseit komolyan venni;
 • képes mások ötleteire építeni;
 • képes saját elképzeléseinek kidolgozására anélkül, hogy tartana társai visszautasításától vagy a megalázástól;
 • nyitott az új ötletekre;
 • képes megkeresni a mögöttes feltételezéseket;
 • a vita során igyekszik következetes lenni;
 • fontos dolgokat kérdez;
 • megfogalmazza az eszköz-cél összefüggéseket;
 • tiszteli a közösség tagjait;
 • morális viták esetén érzékeny a kontextusra;
 • érveket vár el társaitól;
 • elfogulatlanul vitatkozik;
 • kritériumokat kér
Mindehhez szorosan kapcsolódik, hogy milyen pszichológiai gyermekképpel rendelkezünk, hogyan képzeljük el a gyermek mentális fejlődését. A gyermekfilozófia ugyanis egy olyan gyermekképhez illeszkedik, amely a mentális fejlődést olyan önálló (nem a szocializáció alá rendelődő) ciklikus, stadiális (nem monoton-lineáris) folyamatként értelmezi, amelyre nem lehet ráerőltetni egy előzetes forgatókönyvet. A pedagógus feladata ezek alapján az, hogy segítsen az adott stádiumban megjelenő lehetőségek kibontakoztatásában, a képességek szabad fejlesztésében.[13]

Filozófiai előfeltevések [szerkesztés]

A gyermekfilozófiáról alkotott vélekedésünk nem csupán pszichológiai elképzeléseinktől függ, hanem attól is, mit tartunk filozófiának, kit tartunk képesnek a filozófiával való foglalkozásra. Ahogyan Krajnik József megfogalmazta:[14]
„Szükséges figyelembe venni a filozófia egyik értelmezését, mely Karl Jaspers nyomán a filozófia lényegét nem a tudományos ismeretekre alapozott - talán akadémikusnak nevezhető - elméletekben, hanem a filozofálásban, mint tudománynélküli, igazságkereső, létmegértő szellemi tevékenységben látja.”
Karl Jaspers-szel egyetértésben sokan vannak, akik a gyerekeket alkalmasnak tartják az ilyen jellegű filozofálásra. Ahhoz, hogy a Gyermekfilozófiát értelmes és értékes kezdeményezésnek ismerjük el, el kell fogadnunk a filozófiának ezt a lehetséges értelmezését.

A módszer a gyakorlatban 

A program a szókratészi bábáskodó módszert használja fel az oktatásban. A tanár, ahelyett, hogy ismereteket közölne, csak bábáskodik a tanulók gondolatainak megszületésénél. A beszélgetések kiindulópontja mindig egy közösen olvasott szöveg, ez lehet a program valamelyik tankönyve, de bármilyen arra alkalmas szöveg. A pedagógus, aki a közösség részeként szólal meg, arra ösztönzi a diákokat, hogy kérdéseket tegyenek fel.[15] Azt, hogy a felmerülő kérdések valóban filozófiai relevanciával bírjanak, a tárgyalt szövegnek kell biztosítania.
A programhoz íródott könyvek szereplői gyerekek, akik maguk fedezik fel a különböző filozófiai problémákat. A történetekben szereplő felnőttek (szülők, nagyszülők, tanárok) csak segítik a gyerekeket a gondolkodásban, kutatásban, ahogy ez a történeteket feldolgozó pedagógusnak is feladata. A PFC programhoz íródott első munka a Harry Stottlemeier's Discovery című 10-12 éveseknek szóló könyv volt.[16]
A tananyag a diákok életkorához igazodva több oktatási egységből áll, s minden egységhez készült egy olvasókönyv és egy tanári kézikönyv. A gyerekeknek íródott olvasókönyvek 11-17 fejezetből állnak, körülbelül 80-100 oldal terjedelműek. A kézikönyvek a szövegekhez készült feladatokat, gyakorlatokat, (kisebbeknél játékokat is) tartalmazzák.[17] A kézikönyvek feladatai segítenek megismertetni a történetek filozófiai vonatkozásait és világossá tenni a különböző álláspontokat. Mindezek nagyon fontosak a parttalan beszélgetések elkerüléséhez.[18]

Tankönyvek és kézikönyvek 

Olvasókönyvek:
 1. Elfie
 2. Kio and Gus
 3. Pixie
 4. Nous
 5. Harry Stottlemeier's Discovery
 6. Lisa
 7. Suki
 8. Mark
A hozzájuk tartozó kézikönyvek:
 1. Getting Our Thoughts Together
 2. Wondering at the Word
 3. Looking for Meaning
 4. Deciding what to do
 5. Philosophical Inquiry
 6. Ethical Inquiry
 7. Writing: How and Why
 8. Social Inquiry

A Gyermekfilozófia program által felhasznált egyéb módszerek 

Bár a program alapvetően a szókratészi bábáskodásra épít, más módszereket is felhasznál. Ezek közül legkedveltebbek a drámapedagógia különböző szimulációs és szituációs gyakorlatai. Schullerné Deák Márta Látókör elnevezésű foglalkozását egy drámapedagógussal együttműködve vezeti, mert, ahogy írja, ez a módszer azáltal, hogy személyessé teszi a témát, érzelmi támaszt nyújtva szemlélteti és kiegészíti azt. A drámapedagógia mellett rendszeres időközönként folyamodik egy grafikus gyógypedagógushoz segítségért, aki a tanulók élményeit képi kifejezéseiben teszi teljessé.[19] Hogy a különböző módszerek összefonódása mennyire jellemző a Gyermekfilozófiára, jól példázzák a Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény negyedik kötetében megjelent oktatási anyagok.[20]

A Gyermekfilozófia program alkalmazása 

Világszerte számtalan helyen születtek kezdeményezések a Gyermekfilozófia program bevezetésére az oktatásba. A Lipman által alapított, a program fejlesztésével foglalkozó IAPC szárnyai alá vette a tanárképzés problémáját: az általuk tartott képzésen résztvevők Master of Arts in Teachhing Philosophy to Children elnevezésű diplomát szerezhetnek. A PFC program terjesztése és fejlesztése céljából létrejött nemzetközi szervezet, az 1984-ben alapult International Council for Philosophical Inquiry with Children mára már 35 országban működik.[21] A legaktívabb szervezetek az USA-ban, Ausztráliában, Dél-Amerikában, Spanyolországban, Dél-Afrikában és Ausztriában találhatók.[22]
A Gyermekfilozófia magyarországi bevezetéséről így ír Falus Katalin és Jakab György:[23]
„A Gyermekfilozófia magyarországi bevezetése során számtalan izgalmas adaptációs problémával kellett szembenéznünk, amelyek legfőképpen az amerikai és európai kultúra, illetve a magyar hagyományok különbségéből adódtak. Már a program megismerésekor észleltünk bizonyos eltéréseket, amelyek néhány esetben komoly fordítási problémaként is megmutatkoztak. A látványos különbségek azonban csak a tanári továbbképzéseken és végső soron a gyerekek tanításakor21 vetődtek fel. Mind a tanárok, mind a diákok számára nehézséget jelentett, hogy a poroszos alapozottságú, ismeretközpontú stb. magyar iskolarendszerben a készségfejlesztő programok tanításának nincsenek hagyományai. Mindenki számára furcsa volt az, hogy a Gyermekfilozófia tanítása közvetlen partneri viszonyt igényelt a tanár és a diákok között. Ugyanakkor több esetben az is fölmerült, hogy a Lipman és munkatársai által készített tanmesék túlságosan is elvontak és didaktikusak.
Az újabb és újabb nehézségek szükségképpen felvetették, hogy saját szemszögünkből értelmezzük a Matthew Lipman által kidolgozott programot. A kezdeti viták még arról folytak, hogy az eredeti modelltől mennyiben lehet eltérni. A filozófiai végzettségű tanárok jelentős része az ortodoxia álláspontjára helyezkedett: Lipman programját kell megvalósítani Magyarországon is, a diákokat az eredeti könyvek segítségével kell megtanítani a logikus érvelésre. A fejlesztők és a tanárok másik csoportja a program jelentősebb átalakítását szerette volna, mert úgy érezte, hogy ebben a formában a gondolkodásfejlesztési program nem elég hatékony, illetve nehezen illeszthető be a magyar oktatási rendszerbe.
A hazai viták csak leképezték a nemzetközi szakirodalomban már ismert álláspontokat. A különböző országok gyakorlata azt mutatta, hogy az eredeti lipmani program gazdagságából szinte mindenütt a helyi társadalmi-gazdasági és kulturális hagyományoknak és igényeknek megfelelő sajátosságokat hangsúlyozzák. Az angolszász országokban a Gyermekfilozófia többnyire megmaradt gondolkodásfejlesztő programnak, bár sokféle filozófiai árnyalattal bővült. Például az amerikai David Kennedy Miért éppen most van szükség Gyermekfilozófiára című cikkében „Lipman gyermekének” azon képességére helyezi a hangsúlyt, miszerint ő sok szempontból filozofikusabb, mint a felnőttek, Wordsworth szavaival élve „látó a vakok között”. Amikor filozófiát tanítunk gyermekeknek, a posztmodern értelmében „kirekesztett tudást” akarjuk megismerni. Kennedy szerint a Gyermekfilozófiában a Nyugat, amely most néz szembe racionalizmusának kudarcával, valami eddig elképzelhetetlen újat akar hallani a gyerektől.
A gazdaságilag elmaradottabb, társadalmi konfliktusokkal jobban terhelt társadalmakban a Gyermekfilozófia nagyon sok társadalomismereti, illetve pedagógiai elemmel bővült. Az argentin Walter O. Cohan a Gyermekfilozófia legfőbb céljának azt tekinti, hogy a kritikus gondolkodás megtanításával segítsünk a gyerekeknek, hogy megvizsgálják saját társadalmuk politikai előfeltevéseit, hogy tudatosítsák azokat az értékeket, amelyek az ő társadalmukban kétségkívül megvannak. Segítsünk nekik, hogy ilyen kérdéseket tegyenek fel: Milyen társadalmat akarunk építeni? Mit tekintünk igazságnak ebben a társadalomban? Miféle emberekre van szüksége a mi társadalmunknak? Mit értünk olyan értékeken, mint szolidaritás, tolerancia, empátia? Nagyon hasonló álláspontot képvisel az orosz N. Sz. Julina is, aki olyan demokratikus tanítási módszernek tekinti a Gyermekfilozófiát, amely a demokráciára való nevelés egyik legfőbb iskolai eszköze lehet.
A Gyermekfilozófia magyarországi adaptációja nagyobbrészt az utóbbi irányba haladt, bár természetesen ma is vannak olyanok, akik sikeresen tanítják az eredeti programot. Az eltérés kezdetben csak annyi volt, hogy az általános iskolai tanítók a lipmani módszerrel más szövegeket is kipróbáltak. A Gyermekfilozófia-órákon megjelentek a magyar népmesék, a világirodalom ismertebb meséi (Micimackó, Kis herceg, La Fontaine állatmeséi), valamint Mándy Iván és Lázár Ervin történetei. A másik újdonság az volt – különösen a felső tagozatos órákon –, hogy a történetek feldolgozásához már felhasználták a drámapedagógia, valamint a médiaismeret pedagógiai eszközeit is (dramatizálás, kép- és filmelemzés stb.). Az eltérések a későbbiekben egyre növekedtek, és mára már a Gyermekfilozófia programja nagymértékben átalakult – kibővült – a magyar közoktatás viszonyainak és igényeinek megfelelően. Úgy gondoljuk azonban, hogy ezek a változások nem érintették az eredeti program funkcióját és szellemét: Matthew Lipman számára is az volt a fő cél, hogy az önállóan gondolkodó diákok nevelésével megalapozza és erősítse a társadalom demokratizálásának folyamatát.
Napjainkban a Gyermekfilozófia nagyon sokféle formában van jelen a magyar iskolákban.”
Forrás: WIKIPÉDIA

 1.  A definíciót a Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény első kötetének tanulmányai alapján alkottam meg, figyelembe véve az itt olvasható valamennyi meghatározást. A továbbiakban is főként erre a tanulmánykötetre fogok hivatkozni: G. Havas Katalin, Demeter Katalin, Falus Katalin (szerk.): Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény I. Budapest, Korona Nova Kiadó, 1997.ISBN 963 85658 1 0
 2.  Szirtes László: A Philosophy for Children (PFC) program és hazai alkalmazása In.Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény 1. 10. o. id. kiad.
 3.  Tamássy Györgyi: A Philosophy for Children programról In. Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény I. 54-55. old. id. kiad.
 4.  : Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény I. 6-7.old.
 5.  Tamássy Györgyi: A Philosophy for Children programról In. Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény I. id. kiad. 53-54. old.
 6.  Uo. 59. old.
 7.  Kardos Péter: Zürichi levél In. Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény I. 46-47. o. id. kiad.
 8.  Matthew Lipman: "Filozófia gyermekeknek": A kritikai gondolkodás In. Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény I. 60. old. id. kiad.
 9.  Uo. 60-64. old.
 10.  Tamássy Györgyi: id. mű 54. old.

 11.  Ann Margaret Sharp: Mit jelent a kérdező közösség In. Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény I. 79. old. id. kiad.
 12.  Uo. 80-81. old.
 13.  Békés Vera: A Sablon:Gyermekfilozófia program néhány filozófiai (ismeretelméleti) előfeltevéséről In. Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény I. 88-89. old. id. kiad.
 14.  Krajnik József: A gyermekfilozófia mint alkalmazott filozófia In. Karikó Sándor (szerk.):Az alkalmazott filozófia esélyei 175. old. Budapest, Áron Kiadó, 2002. ISBN 963 9210 23 4
 15.  Gyermekfiloozófia Szöveggyűjtemény I.: Előszó 5. old. id. kiad.
 16.  Tamássy Györgyi id. mű 54-55. old.
 17.  Uo.59. old.
 18.  Szirtes László id. mű 54. old.
 19.  Schullerné Deák Márta: Látókör 33+33 In. Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény 1. 39. old. id.kiad.
 20.  Gyermefkilozófia Szöveggyűjtemény IV. Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2000.
 21.  Tamássy Györgyi id. mű 59. old.
 22.  Krajnik József id. mű 177. old.
 23.  Falus Katalin – Jakab György: Változatok adaptációra In. Új Pedagógiai Szemle 2002. január

A gyermekkori zenetanulás időskorban is nagyon kifizetődő

A kitartó hangszeres gyakorlással töltött gyermekéveknek köszönhetően időskorban is sokkal fittebb marad az ember agya, függetlenül attól, hogy felnőttként tovább folytatta-e zenélést – állítják a szakemberek.

 „Mivel a hangszertanulás sok évnyi gyakorlással és tanulással jár együtt, ezért valószínűleg olyan alternatív agyi kapcsolatokat hoz létre, amelyek ellensúlyozni tudják az öregedéssel együtt járó kognitív hanyatlást” – magyarázta a kutatást vezető Brenda Hanna-Pladdy, a University of Kansas Medical Center munkatársa. 
Az Amerikai Pszichológiai Egyesület gondozásában megjelenő tanulmány hetven egészséges, azonos iskolai végzettséggel és fizikai állapottal bíró, 60 és 83 éves kor közötti felnőtt bevonásával készült. A résztvevőket három – zenei képzettséggel nem rendelkező, egy és kilenc év közötti zenei tapasztalattal bíró és legalább tíz évig hangszeren tanuló – csoportba osztották. A zenei képzettséggel bírók mindegyike amatőr zenész volt és átlagosan tízévesen kezdett el zenélni: több mint a felük zongorázott, egynegyedük fafúvós, néhányan pedig vonós hangszereken játszottak. Neuropsychology című folyóiratban megjelent eredmények szerint a leghosszabb ideig hangszeren tanuló alanyok teljesítettek a legjobban a kognitív képességeket – tér-vizuális memóriát, kognitív rugalmasságot, az agy új információk feldolgozására való képességét és a tárgyak neveinek felidézését – vizsgáló teszteken. Őket a közepes képzettségű zenészek, majd a zenei képzettséggel nem rendelkezők követték. A fiatalkori hangszertanulás jótékony hatásai akkor is biztosan jelentkeznek, ha valaki felnőttként már felhagyott a gyakorlással. „A korábbi tanulmányok és a saját eredményeink alapján úgy véljük, hogy mind a zenéléssel töltött évek száma, mind a tanulás megkezdésének az ideje is kritikus jelentőségű” – hangsúlyozta Hanna-Pladdy.

Forrás: MTI 

Az interaktív tábla szerepéről

Az oktatás, nevelés olyan aktív folyamat, amely során különböző eszközök segítségével próbálják a pedagógusok a tananyagot a diákok számára az érzékelés, megfigyelés útján megragadhatóvá tenni. A különböző szemléltető anyagok (kép, hang, szöveg...) és audiovizuális eszközök, valamint az internet jó lehetőséget biztosítanak a diákok számára, hogy saját tapasztaláson alapuló információt szerezzenek a világról, környezetükről, magáról a tananyagról. Ezeket a jól ismert oktatástechnológiai funkciókat gyűjti egybe az interaktív tábla. És a legfontosabb, mindezt olyan felületen, hogy a diákok interaktív módon tudnak részt venni az oktatási folyamatban.

A pedagógus és diáktársadalom új szavakat tanul:
Interaktív tábla - aktív tábla - digitális tábla - virtuális aktív tábla - ActivVote - Calcomp - eBeam - Promethean - Mimió - Polyvision - SmartBoard - kalibrálás - szavazórendszer


A jövő technikája maholnap megjelenik az iskolákban. Az Oktatási Minisztérium 2005. december 1-én kiadott egy sajtóanyagot "Átfogó informatikai fejlesztési programok a közoktatásban" címmel, melyben ez olvasható: "..a Nemzeti Fejlesztési Terv második részében 2010-ig a 62 ezer tanteremből 40 ezer jut interaktív táblához."


Az új eszköz és kiegészítőik használatával az oktatás is megújulhat. Ennek a célnak az eléréséhez proaktivitás szükséges: meg kell ismerkedni a táblával, annak lehetőségeivel, módszertanával, és a tanároknak igyekezni kell beilleszteni saját pedagógiai eszköztárába, hogy annak használata hatékony legyen az időérzékeny tanítási folyamatban.
Fontos, hogy a pedagógusok elsajátítsák a táblák használatának módszertanát mielőtt az ténylegesen bekerül a közoktatásba, ellenkező esetben csak az iskolákban kihasználatlanul álló drága felszerelés lesz, és nem a motivációt erősítő, a megtanító folyamatokat és a hatékonyságot javító interaktivitást biztosító prezentációs eszköz.


Az interaktív tábla használatával a tanórák szórakoztatóbbak lehetnek, a diákok és pedagógusok egyaránt motiváltabbakká, az órák frontálissága együttműködővé válhat. Mindez akkor következik be, ha használatba vétele előtt megismerkedünk először a táblával, fogalmat alkotunk róla.


Ebben próbálunk cikkünkkel segíteni Önöknek, kezdjük néhány fogalommal.
Interaktív tábla:
Az interaktív tábla olyan, a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak.
Az interaktív tábla használata elsősorban a konstruktivista pedagógiának kedvez. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.


A táblákat többféle paraméter jellemzi, és mint minden számítástechnikai hardver eszköznél, itt is folyamatosan jelennek meg újdonságok. Alapvetően kétféle típusa létezik a táblának, egyik, amikor a vásárláskor egy valóságos táblát kapunk, a másik pedig, amikor egy kiegészítő eszközt, amely a fehértáblánkból varázsol interaktív táblát. A táblák különböző elveken működnek, ebben a cikkben azonban ezt nem részletezzük, inkább a pedagógiához hozzáadott lehetőségeit mutatnánk be.


Képzeljük el a táblát úgy, mint egy hatalmas érintőképernyőt, amelyet az utolsó padban ülő diák is jól lát. A hardver eszközöket a szoftver köti össze, amelynek a feladata kezelni a perifériát. A különböző cégek által forgalmazott táblákhoz készített szoftverek is különböző tudással rendelkeznek, azonban van néhány általánosítható funkció, amit minden táblaszoftvernél megtalálunk.


Kalibrálás:
A projektor és a tábla összehangolására van először szükség. Ezt a folyamatot nevezzük kalibrálásnak. A táblát kétféleképpen lehet elhelyezni az iskolában: fixen rögzítetten, illetve mozgatható eszközként. Az első esetben, ha a projektor is rögzítet, akkor a kalibrálást egyszer kell végrehajtani, míg a többi esetben a mobilitás miatt minden alkalommal. Ez nem egy bonyolult folyamat, csak a táblára vetített pozicionáló pontokat kell a számítógép számára értelmezhető bemeneti adatként megérinteni a kezünkkel, vagy a speciális tollal.


Capture:
A táblára írt adatok elmenthetőek. A táblán lévő adatok, vagy csak egy részük elmentése háttértárolóra a capture.
Lebegő eszköztár használata:
Ha a számítógép vezérlését szeretnénk a tábláról, mint bemeneti perifériáról megoldani, akkor általában ezt a tábla szélén lévő, vagy egy lebegő eszköztár segítségével és/vagy a tollak használatával tehetjük meg.
A lehetőségek tárháza ezzel kibővül, hiszen minden, amit a számítógéppel meg lehet oldani az a tábláról is megoldható lesz. Így kezelhetőek lesznek a tábláról a digitális formában lévő adatok, szoftverek, kivetíthetőek lesznek az animációk, videók, fotóalbumok. Böngészhetővé válnak a táblán az internetes tartalmak. Kivetíthetőek a már megszokott jól használható multimédiás CD-k.
Az interaktivitás a lényeg azonban, hogy mindezt a diákok a táblánál tudják kezelni!


Folyamat rögzítése megszokott formátumokban:
A különböző tábláknál lehetőség van munkánk egyes fázisainak rögzítésére. Ezáltal biztosított a folyamat bemutathatósága. Ez a tábla egyik nagy előnye. Az órán, a táblán végzett tevékenység rögzítésével, az iskolai weboldalra kitéve azt a diákok számára nyomon követhetőek lesznek az órai folyamatok. Esetleg a hiányzó diákoknak is segítséget ad a tananyag pótlásához. A táblák szoftverei a mentés során különböző állományformátumokat használnak, például prezentációs vagy HTML formátumot. A pontos formátumokra a vásárlás előtt a táblák forgalmazóinál célszerű rákérdezni.


Gyűjtemények használata:
A táblagyártók a táblaszoftverhez általában biztosítanak az oktatásban jól használható tartalmakat a saját szoftverükbe építve, melyek tovább bővíthetőek. Használhatunk sablonokat, háttereket, például négyzetrácsossá tehető az interaktív tábla, vagy vonalassá, illetve akár kottázásra alkalmassá, stb...
Az egyes szoftvereknek azonban ennél jóval több lehetősége van, melyet itt nem részletezhetünk, azonban a további tájékozódáshoz ajánlunk néhány weboldalt:
Magyar nyelvű:
eBeam: http://www.dnn.hu (több disztribútor, a tábla szoftvere az angol nyelvű honlapról tölthető le.)
CleverBoard: http://www.lega.hu
Mimio: http://hungary.mimio.com/ 
Promethean táblák: http://www.consultexim.hu/tabla_site/index.htm 
SMART táblák: http://www.lsk.hu/33-1608.html
Polyvision táblák: http://www.interaktivtabla.hu/
Angol nyelvű:
eBeam: http://www.e-beam.com/
Mimio: http://www.mimio.com 
Promethean táblák: http://www.prometheanatbett.comhttp://www.prometheanworld.com 
SMART táblák: http://www.smarttech.com/ 
Polyvision: http://www.polyvision.com/ 
Calcomp táblák: http://www.gtcocalcomp.com/index.htm 


Tábla vásárlása előtt célszerű tájékozódni a tábla méreteiről, a táblához járó szoftverekről, a megkívánt projektor fényerőről, a kapcsolódáshoz szükséges kábelezésről, a további bővítési lehetőségekről.


Összegezve:
Az embereket befolyásolja mások viselkedése, más emberek reakciója hatást gyakorol arra, ahogyan gondolkodunk, cselekszünk. A többiek gondolatai, érzései, viselkedése által gyakorolt hatás többnyire pozitív és helyénvaló. Mindezt az oktatásra vetítve elmondhatjuk, hogy az osztály, illetve egy-egy csoport tagjainak kölcsönös interakcióiból, egy kollektív bölcsesség adódhat.
A magyar pedagógiában a kompetencia alapú tanulás új irányvonalakat mutat, a tudás alapú társadalom eléréséhez meg kell tanulni megosztani a tudást, csoportban dolgozni, együttműködni. Az interaktív tábla használatával mindez könnyebben elsajátítható.
Forrás: sulinet.hu

Ha még többet szeretne tudni a témával kapcsolatban, olvassa el Kétyi András tanulmányát:
http://www.iskolakultura.hu/iol/iol_2009_12-23.pdf


Interaktív tananyagok:
http://interaktiv-tanito.lap.hu/

2011. július 21., csütörtök

Ősszel indul a Bringázz a suliba!


Ősszel indul a Bringázz a suliba! kampány, ezen a héten a Rákosmenti Waldorf Iskola diákjai vesznek részt a kezdeményezésben.


Az általános iskolás gyerekek reggelente a felnőtt kísérők által vezetett "bringavonatokhoz" csatlakoznak és sorban egymás után kerékpároznak. A minden reggel azonos útvonalat bejáró sort egy-egy szülő vezeti, illetve zárja le. A konvoj tagjai figyelemfelkeltő pólót viselnek, és a biciklijükön kis zászló jelzi, hogy ők a kampány résztvevői - közölte a Magyar Kerékpárosklub csütörtökön az MTI-vel.

A kampány indulását gondos előkészület előzte meg: a szülőket és a gyerekeket a szakemberek megtanították a biztonságos és szabályos közlekedésre, az ismereteket az erre a célra készült speciális tankönyvből is elsajátíthatták. A Magyar Kerékpárosklub a program kidolgozójaként oktatást tartott a résztvevő iskolákban, valamint a szülők számára a kerékpáros közlekedést segítő tájékoztató anyagokat is biztosította.

Az ősszel több iskolában is elinduló Bringázz a suliba! kampány arra hívja fel a családok figyelmét, hogy az iskolába nem kell autóval járni, jól használható erre a kerékpár is. A projekt amellett, hogy az aktív, fenntartható közlekedést népszerűsíti, erősíti a helyi közösségeket és jó hatással van a szülők és a gyerekek együttműködésére is.

Forrás:MTI

OKOSÍTÓ AGYTORNA - EDUKINESZTETIKA 2.rész

A TELJES KÖNYV LETÖLTHETŐ ITT: http://dc196.4shared.com/doc/oM5qdR4S/preview.html

Folytatjuk a cikkünk első részében elkezdett gyakorlatokat: 


3D-gyakorlat, Ülő gyakorlat, Pozitív pontok, Földkapcsolók szemtornával, Térkapcsolók szemtornával, Egyensúlykapcsolók, Keresztező mozgások, Nyolcasok szemtornával, Medencehintáztatás, Vádli pumpa, Virágszedés, Propeller.3D-gyakorlat
Az alábbi gyakorlatok elvégzése után testünk energikusabb lesz.
Bal-jobb: egyik kezünkkel érintsük meg köldökünket, a másik kezünkkel pedig a kulcscsont alatti két mélyedést masszírozzuk addig, míg meg nem találjuk azt a pontot, ahol leginkább jól esik a masszírozás.
Fent, lent: egyik kezünket helyezzük a köldökünkre, míg másik kezünk hüvelykujjával az alsó ajkunk alatti területet, maradék 4 ujjunkkal pedig a felső ajkunk fölötti területet masszírozzuk.
Elől, hátul: egyik kezünket helyezzük a köldökünkre, másik kezünkkel pedig masszírozzuk a derekunkat, közvetlenül a popsink fölött.
Mindegyik gyakorlatot legalább fél percig végezzük.

Ülő gyakorlat
Ez a gyakorlat segíti a belső nyugalom elérését.
Üljünk le kényelmesen a földre, egyenes testtartással. Bal lábunkkal keresztezzük a jobb lábunkat a térd fölött, majd jobb kezünkkel fogjuk meg a bal külső bokánkat. Bal kezünkkel markoljuk meg bal lábfejünket, közben lélegezzünk mélyeket az orrunkon keresztül. Érintsük össze két kezünk ujjhegyeit, miközben a szánkon át veszünk levegőt.
Ezután megcseréljük a két lábunkat és megismételjük a gyakorlatot.

Pozitív pontok
A masszázs stresszhelyzetek előtt oldja a szorongást.
Ezek a pontok homlokunk középvonalán, hosszában, a haj és szemöldök közötti terület közepén húzódnak. Azt a területet masszírozzuk, ahol a homlok domborulata kezdődik.
Addig végezzük a  masszázst, míg kellemes érzést okoz.

Földkapcsolók szemtornával
Ez a gyakorlat szellemi fáradság ellen hatásos.
Egyik tenyerünk a köldökünkön fekszik, másik kezünk ujjaival megérintjük az alsóajkunk alatti területet. Jó mélyeket lélegzünk, miközben szemünket fel-le mozgatjuk. Néhány lélegzetvétel után megcseréljük kezeinket, és legalább fél percig végezzük a gyakorlatot.

Térkapcsolók szemtornával
Ha elvégezzük ezt a gyakorlatot felfrissülünk, és  jobban be tudjuk fogadni a tananyagot.
Egyik tenyerünk a köldökünkön nyugszik, másik kezünk ujjaival megérintjük a felsőajkunk fölötti területet. Jó mélyeket lélegzünk, közben szemünket fel-le mozgatjuk. Néhány lélegzetvétel után megcseréljük kezeinket, és legalább fél percig végezzük a gyakorlatot.

Egyensúlykapcsolók
A gyakorlat által javul az egyensúlyérzékünk.
Egyik kezünket tegyük a fülünk mögé úgy, hogy ujjaink a tarkó irányába mutassanak. Ujjaink hegyét kissé nyomjuk a tarkó mélyedésébe, míg másik kezünket helyezzük a köldökünkre. Néhány belégzés után cseréljük meg kezeinket. Legalább fél percig végezzük a gyakorlatot.

Keresztező mozgások
A gyakorlat egyidejű együttműködésre készteti a két agyféltekét. Ülő helyzetben keresztezzük kezeinket, hol az egyik van felül, hol a másik. Közben a tenyerünkkel mindig érintjük az ellenkező irányú térdünket.

Nyolcasok szemtornával
Ez által javul a szem- kéz-koordináció. Keresztezés a test középvonalán.
Álljunk fel, kezeink legyenek lazán vállszélességben. Egyik kezünket nyújtsuk előre, és nézzünk a hüvelykujjunkra.  Rajzoljunk fekvő nyolcasokat a levegőbe, miközben szemünkkel követjük az ujjunkat, de fejünk és felsőtestünk ne mozduljon el. Ezután végezzük el a gyakorlatot a másik karunkkal is. Végül mindkét karunkkal rajzoljuk a nyolcasokat.

Medencehintáztatás
Élénkítő gyakorlat.
Üljünk le a földre felhúzott lábakkal. Kezünkkel kulcsoljuk át a térdünket, és fél percig végezzünk körkörös mozgásokat a csípőnkkel, kéztámasszal, vagy anélkül. Közben lélegezzünk jó mélyeket.

Vádli pumpa
Hogy újra tisztán lássuk a dolgokat.
Álljunk fel támadó állásba. Testsúlyunkat helyezzük az elől lévő lábunkra, míg bal lábunk a lábujjhegyeken támaszkodik. Kilégzéskor sarkunkat a földre szorítjuk, miközben lábunk egyenes tartásban marad. Belégzéskor emeljük el sarkunkat a talajtól. Néhányszor ismételjük meg a gyakorlatot, majd váltsunk lábat.

Virágszedés
Az egyensúlyérzék és a mozgáskoordináció aktiválására.
Lazán álljunk a talajon, vállszélességben keresztezett lábbal. Óvatosan lehajolunk vállainkat, két karunkat lazán leengedjük. Belégzéskor felemelkedünk, karunk lóg a testünk mellett, kilégzéskor pedig lehajolunk a leírtak szerint. Legalább háromszor végezzük el a gyakorlatot.

Propeller
Légzéskönnyítő gyakorlat.
Vállszéles terpeszben álljunk a talajon. Végezzünk párhuzamos karkörzéseket hússzor, nyújtott könyökkel hátrafelé.
A gyakorlatok közül mindenki kedvére szemezgethet, éppen mikor melyikre van szüksége. Azt javasoljuk, hogy válasszatok ki 5 különböző hatású gyakorlatot és azt rendszeresen végezzétek el reggel és este.


Forrás: csaladinet.hu